افزایش مرخصی زایمان برای مادران 9 ماه برای پدران دوهفته!!!

بعد از ماهها سکون ورخوت در حوزه خبری زنان ، سرانجام نمایندگان مجلس این  طلسم را شکستند وخبر ازبررسی " افزایش زمان مرخصی زایمان مادران  به 9 ماه "دادند . موضوعی که برخی نمایندگان آن را مایه   مسرت زنان  میپندارند .

امیر حسین قاضی زاده ، عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس نیز با   پیش بینی  استقبال بانوان ازمقوله یاد شده میگوید:  اين مقوله در كميسيون بهداشت مطرح وپس از راي گيري به تصويب اعضا رسید ه  همچنین  قرار است كه در كميسيون اجتماعي نيزبررسي شود كه از  نتايج این بررسیها  بی خبرم  .

وی درادامه تاکید میکند:      به طوركلي  بانوان از اينگونه قوانين حمايتي استقبال خواهند كرد. زيرا به طور قانوني از مرخصي رسمي بهره مند شده وحقوق خود را نيز دريافت خواهند كرد.

درحالی نمایندگان خشنودازاین تغییراتند که   بنابر قوانین موجود ؛ مادران با تاخیر از حقوق ومزایای  دوران بارداری وزایمان  بهره مند می شوند وبه طور کامل نیز نمیتوانند از حقوق ومزایای آن  استفاده کنند.

همچنین گرچه بنابر اظهارات یکی از اعضا کمیسیون بهداشت ودرمان  قرار است بحث ، افزایش مرخصی زایمان به نه ماه تا هفته آینده  در صحن علنی مجلس بررسی شود . اما برخی افراد مرتبط با این مقوله اطلاعی دراین زمینه ندارند . چنانکه نصرالله  ترابی قهفرخی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  با اظهار بیخبری دراین باره میگوید: هنوز این مقوله دردستورکارکمیسیون اجتماعی قرار نگرفته است.

* امتیازی برای جامعه

با نگاهی به قوانین موجود در کشور میتوان دهها قانون وتبصره رادید که درر استای حمایت از حقوق زنان وصیانت از خانواده است.  در همین زمینه نیز دکتر سیامک مره صدق عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با تاکیدمیکند:    به  اعتقاد من بيشترين حمايت از نهاد خانواده  ومادران شاغل   در كشورماصورت میگیرد ودرهيچ كشور ي چنين فرصتهايي وجود ندارد كه مادران هم شغلي داشته باشند وهم از وظايف مادري آنها حمايت شود.

وی  همچنین می افزاید: ا ز آنجاكه در فرهنگ ايراني احترام به خانواده  ارزش قابل توجهی دارد   و مقام معظم رهبري نیز برعدم تداخل وبرتری  اشتغال بر  وظايف مادري وهمسري زنان تاکید دارند . با اين افزايش مدت مرخصی  موافقم زيرا باعث مي شود بانوان  وظیفه  اصيل مادري خود را  بهتر انجام دهند چنانكه  به اعتقاد من   اشتغال زنان در  جامعه را نميتوان وظيفه اصلی  زنان دانست بلكه وظیفه بانوان  .ايجاد كانون گرم خانواده وكمك به رشد موثر وسازنده  فرزندان است. چرا كه پژوهشها حکاینت از ان دارند که ؛حضورمادردر چند ماه نخست رشد كودك نقش موثري درتكامل جسمي  و روحي شخصيت فرزند داشته و اطميناني كه جضور مادر  براي طفل ايجاد ميكنددر  آینده فرزند موثراست.

منیره نوبخت ، عضوشورای  فرهنگی اجتماعی  زنان کشور که چندان به تصویب اینگونه قوانین خوشبین نیست ،    میگوید: به طوركلي معتقدم تغيير ، تصويب واصلاح  قوانين  حمایتی از زنان ، بايد در راستاي  حفظ سلامت خانواده باشد . زيرا  اغلب وقتي سخن از اينگونه قوانين  مي شود  افراد تصور ميكنند اينها امتيازاتي است كه به بانوان میدهند .   اما اگر به اينگونه قوانين با نگاه خانواده محور توجه شود    اجراي قوانين مزبور  به نفع سلامت   خانواده است و  نتايج سودمند آن   نيز نصيب جامعه مي شود

وي همچنین مي افزايد:  در زمينه تصویب چنين قوانيني بايد همه جانبه به مسایل نگاه شود.  زيرا اغلب دونگاه رايج نسبت به قوانين حمايتي از زنان وجود دارد  چنانكه گروهي اين قوانين را به ضرر اشتغال زنان دانسته وعده اي ازآن  به عنوان امتيازات خاص به زنان ياد ميكنند. بنابراين بايد بانگاهي همه جانبه وبا هدف سلامت خانواده وجامعه به چننين قوانيني نگاه شود.

* فقط افزایش مرخصی ودیگر هیچ

اواخر سال گذشته  نیز ، فائزه عظیم زاده ، مشاور حقوقی مرکزامور زنان و خانواده ریاست جمهوری از پیشنهادی مبنی برتغییر در وضعیت مرخصی زایمان بانوان شاغل خبر داد  که براساس آن ، مادران شاغل میتوانستند ؛ پس از بهره مندی از شش ماه مرخصی زایمان به مدت دو سال نیز به عنوان دورکاری در منزل فعالیت کنند.

درحالیکه تغییر درافزایش مرخصی به مدت  9 ماه در شرایط پیشنهاد دفتر حقوقی مرکز امور زنان وخانواده میتواند موثر باشد اما " مقوله دو سال دورکاری مادران" در جلسات بررسی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس مطرح نشده   است .  

* قوانینی که فقط روی کاغذ  دلخوشی می آورند

- امروز آقای مهندس یک خانم رو آورده بود برای کارورزی..

-    اینجا خیلی شلوغه ... خیلی تغییر وتحول میشه آقای نصرتی روبه جای خانم علوی گذاشتن...

- دیروز آقای محمدی از کمبود نیرو وتراکم کار به آقای مهندس گله میکرد...نمیدونم کسی روبرای جایگزینی تو در نظر داره ؟...

- من دوستانه بهت میگم خیلی خوب نیس که مرخصی باشی ..خودت خوب میدونی  فضای اداره ما چقدر زن ستیزه....بدشون نمیاد ماها رو بیرون کنن وجامون مردا رو بذارن....

هنوز سه ماهی از مرخصی زایمان نگذشته که هر روز دوستان وهمکارانم  به بهانه های مختلف همین جمله ها را تلفنی  تکرار میکنند ... میترسم کارم را  از دست بدهم... به هر حال خانواده ام روی همین حقوق حساب کرده اند...

 

این روایت آشنای بسیاری از زنان شاغل ماست که ناگزیرند  برای حفظ جایگاه شغلی   ،  از دهها حق قانونی که تا کنون    صدها نماینده مجلس آن را تایید  وتصویب کرده اند  ؛چشم بپوشند.

نوبخت   فعال در زمینه مسایل زنان با اشاره به  ناکامی برخی  قوانین حمایتی بانوان در مرحله اجرا میگوید: به نظرم باید چنین قوانینی  انعطاف پذیر ومتناسب با شرایط به اجرا در آید   چراكه مادران دربرخي موارد نيازبه اين ميزان مرخصي ندارند وحتي بارداري مساله خاصي براي آنها  محسوب نمی شود .درمقابل نيز مشاغلي در جامعه  وجود دارد كه به دليل دشواريها ومحدوديتها ؛ مادر ناگزير به گرفتن مرخصي  حتی در ايام بارداري است . چراكه برخي مشاغل به سلامت مادر وكودك آسيب ميرساند. براي نمونه ميتوان به اشتغال زنان در مراكز بهداشتي ودرماني وكار با اشعه ها اشاره كرد.ازاين روبايد چنين قوانين با دقت بررسي شود.

          وی همچنین تاکید میکند: مشكلي از لحاظ  قوانين حمايتي از زنان مشهود است .همين فرصتها ي قانوني را استفاده نميكنند زيرا امنيت شغلي ندارند.  چنانکه حداقل مشکلی   كه بارها مشاهده شده  اين است که  بانوان پس ازبازگشت از  مرخصي زايمان همان  كار  وپست معمول خود را در اداره از دست داده  اند . بنابراین در  در تدوين وتصويب واصلاح  قوانين حمايتي بايد به این مساله  توجه شود  تا  امنيت شغلي مادران  تامين شده   وبانوان مطمئن باشند فرصت شغلي كه داشته اند بعد از مرخصي زايمان حفظ مي شود.

 

* مرخصی ای  دو هفته ای  پدران

ازموارد تامل برانگیز در تغییرات اخیر در افزایش مرخصی زایمان ، امکان استفاده  پدران از دوهفته  مرخصی به دلیل زایمان همسر است. مساله ای که پیش ازاین در قوانین ما سابقه نداشته است.

منیره نوبخت دراین باره میگوید:       اين گونه  مرخصي براي پدررامیتوا ن نوعي تقليد از كشورهاي ديگر دانست .چنانكه در برخي جوامع  به همین دلیل ، به پدر ومادر همزمان مرخصي تعلق ميگيرد . در برخي كشورها نیز يكي  از والدین ميتواند ازاين مرخصي استفاده كند. اما درجامعه خودمان  نميدانم براي پدران  این مرخصی چه ضرورتي دارد؟  به هرحال بهره مندی از اين مورد  نيز بايد متاثر از شرايط والدين باشد.

*پ.ن: یک معما ...

گرچه چنین قوانینی حتی روی کاغذ برای زنان وحتی جامعه جذاب وامید بخش است اما باید از قانونگذاران پرسید   چنانچه این قانون به تصویب برسد ،  با مرخصی نه ماهه مادران و دو هفته ای پدران چه کسی  وچگونه قرار است هزینه های بی شمار  بیمارستان ،  نگهداری و....  قدم نورسیده  و والدین اش پرداخت شود؟؟!!

 

[ چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰ ] [ ] [ محبوبه علی پور ]

[ ]